PLUS

Baner

Ustawa SECURE 2.0: zmiany w przepisach emerytalnych

Ustawa SECURE 2.0: zmiany w przepisach emerytalnych

29 grudnia 2022 roku prezydent Biden podpisał ustawę, będąca częścią ustawy finansującej działalność rządu - Consolidated Appropriations Act. „SECURE” to skrót od Setting Every Community Up for Retirement Enhancement.

„2.0” ma świadczyć o tym, że ustawa bazuje i rozszerza postanowienia pierwszej ustawy SECURE z roku 2019, a obydwie mają na celu ułatwianie Amerykanom oszczędzanie na emeryturę.  

Co wniosła ustawa SECURE

Przypomnijmy, że ustawa SECURE z 2019 r. wniosła kilka ważnych zmian do istniejących przepisów emerytalnych. Oto jej kluczowe postanowienia:

  • Podniesienie wieku wymaganej wypłaty minimalnej z kont emerytalnych (Required Minimum Distributions - RMD) z 70 ½ do 72 lat. 
  • Zniesienie limitu wieku dla wpłat na tradycyjne konta IRA. Można teraz wpłacać na IRA w każdym wieku, pod warunkiem, że ty albo twój małżonek pracujecie.
  • Odziedziczone konta IRA mają być przez spadkobierców nie będących małżonkami właściciela rozdysponowane w ciągu 10 lat, a nie, jak do tej pory, „rozciągane” przez całe życie. 
  • Zezwolenie posiadaczom kont oszczędnościowych 529 (College Savings Plans) na wykorzystanie tych środków do 10,000 dol. rocznie na spłatę pożyczek studenckich.
  • Umożliwienie wypłat do 5,000 dol. rocznie bez 10-procentowej kary z planu emerytalnego w miejscu pracy (takiego jak 401(k)), na pokrycie kosztów urodzenia lub adopcji dziecka.

Poniżej wyjaśniamy postanowienia nowej ustawy SECURE 2.0 obowiązującej od początku 2023 roku.

Opóźnione przymusowe wypłaty (RMD)

Ustawa SECURE 2.0 zezwala na opóźnienie przymusowych wypłat z kont emerytalnych zgodnie z następującym harmonogramem: 73 lata począwszy od 1 stycznia 2023 r., 74 lata od 1 stycznia 2030 r oraz 75 lata od 1 stycznia 2033 roku. Ta zmiana jest korzystna, bo wydłuża czas aprecjacji emerytalnych inwestycji.

Została obniżona kara za zaniedbanie wypłat RMD z 50 do 25 proc., a nawet do 10 proc., jeżeli właściciel konta dokona szybko przeoczonej wypłaty.

Obowiązkowa automatyczna rejestracja

Nowo założone programy emerytalne 401(k), 403(b) i podobne programy rządowe, rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 r., muszą automatycznie rejestrować uprawnionych pracowników. Oznacza to, że pracownicy nie muszą się zapisywać do programów emerytalnych w pracy, bo będą do nich dodani, a jeżeli nie chcą w nich uczestniczyć, to powinni się wypisać. Pracodawcy automatyczne odprowadzać będą od 3 do 10 proc. wynagrodzenia, powiększając odpisy o 1 proc. każdego roku, maksymalnie co najmniej 10 proc., ale nie więcej niż 15 proc. wynagrodzenia pracownika.

Zwiększenie wpłat uzupełniających

Dla osób w wieku 50 lat i starszych limit wpłat na konta emerytalne zostaje zwiększony.  W 2023 r. wpłata wyrównawcza (albo uzupełniająca - catch-up contribution), wynosi do 7,500 dol. dla większości zakładowych planów emerytalnych i podlega waloryzacji.

Ustawa SECURE 2.0 zapewnia po 2024 roku drugą podwyżkę wpłaty wyrównawczej dla osób w wieku 60, 61, 62 lub 63 lat. Limit dodatkowych wpłat na programy zakładowe ma wynieść 10,000 dol., a 5,000 dol. rocznie dla programu SIMPLE IRA.

Limit dodatkowych wpłat na konta indywidulane IRA (Individial Retirememnt Accounts) pozostał na poziomie 1,000 dol. rocznie, ale po 2023 roku ma być podwyższany wraz z inflacją.

Oprócz tego, w latach podatkowych rozpoczynających się po 2023 roku, wszystkie wpłaty uzupełniające podlegają przepisom Roth (tj. podlegają opodatkowaniu), a nie tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez plan, w którym dana osoba uczestniczy.

Awaryjne wypłaty bez kary

Wolne od kar wypłaty są dozwolone w przypadku „nieprzewidzianych lub natychmiastowych potrzeb finansowych związanych z niezbędnymi nagłymi wydatkami osobistymi lub rodzinnymi” do kwoty 1,000 dol.

Tylko jedna wypłata może być dokonana co trzy lata lub jedna na rok, jeśli wypłacona kwota zostanie spłacona w ciągu trzech lat. Niewielkie wypłaty bez kary są również dozwolone dla osób, które potrzebują środków z powodu przemocy domowej lub śmiertelnej choroby.

Pomoc w spłacie kredytu studenckiego przez pracodawcę

Wiemy, że pracodawcy mogą dopłacać do wpłat pracowników na konta emerytalne 401(k), 403(b) i podobne. Dopłaty te (matching contributions) robione są procentowo, na przykład 25%, 50% lub nawet 100% kwoty składki pracownika, aż do limitu całkowitego wynagrodzenia pracownika.

Ustawa SECURE 2.0 pozwala pracodawcom traktować spłaty pożyczek studenckich pracowników jak emerytury i dopłacać do nich podobnie. Zmiana ta ma dotyczyć programów emerytalnych rozpoczynających się po 31 grudnia 2023 r.

Automatyczne wypłaty

Po odejściu z pracy pracownicy mogą zabrać ze sobą środki zgromadzone na emerytalnych programach 401(k), 403(b) i podobnych, a Ustawa SECURE 2.0 to dodatkowo ułatwia. Pozwala administratorom planów emerytalnych automatycznie przenosić niewielkie konta emerytalne odchodzącego pracownika do planu w jego nowym zakładzie pracy. 

Obecnie zakładowe plany mogą automatycznie przekazywać byłym uczestnikom konta o wartości poniżej 5,000 dol. Jeśli dystrybucja jest większa niż 1,000 dol., plan musi przekształcić konto w IRA.

Po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie, SECURE 2.0 zezwala na przeniesienie IRA do planu nowego pracodawcy, chyba że uczestnik zdecyduje inaczej. SECURE 2.0 zwiększa również limit automatycznego rolowania z 5,000 dol. do 7,000 dol. Zmiana jest szczególnie przydatna dla właścicieli kont o niższym saldzie, którzy zazwyczaj wypłacają swoje emerytalne pieniądze po odejściu z pracy, zamiast kontynuować oszczędzanie w innym kwalifikującym się planie emerytalnym.

Emerytura pracujących na niepełny etat

Zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem, pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 1,000 godzin w okresie 12 miesięcy lub 500 godzin pracy w czasie trzech kolejnych lat, stawali się uprawnieni do uczestnictwa w zakładowym planie emerytalnym. 

SECURE 2.0 ogranicza tę trzyletnią regułę do dwóch lat dla planów rozpoczynających się po 31 grudnia 2024 r.

Awaryjne konto oszczędnościowe 

Ustawa SECURE 2.0 ułatwia pracownikom odłożenie funduszy awaryjnych.

Sponsorzy planów emerytalnych mogą teraz automatycznie rejestrować pracowników, aby odkładali środki na oddzielnych kontach oszczędnościowych (Emergency Savings Accounts), które posiadaliby oprócz kont emerytalnych. 

Jeśli pozwala na to plan emerytalny, pracownicy z umiarkowanymi wynagrodzeniami mogą odroczyć maksymalnie 3 proc. wynagrodzenia lub 2,500 dol. (po opodatkowaniu) na awaryjne konto oszczędnościowe. Wpłaty na te konta mają być potrącanie od wynagrodzenia.

Powstaje baza danych do lokalizowania zaginionych uczestników i funduszy

Ustawa SECURE 2.0 tworzy ogólnokrajową bazę danych z możliwością jej przeszukiwania na sieci, aby umożliwić pracodawcom zlokalizowanie „zaginionych” uczestników planu, a pracownikom - zlokalizowanie ich zagubionych funduszy emerytalnych.

Wnioski

Jak widać, ustawa SECURE 2.0 ma na celu ułatwianie Amerykanom zabezpieczenia sobie dostatniej emerytury: poszerza dostęp do zakładowych programów w rodzaju 401(k) oraz indywidualnych kont emerytalnych i oszczędnościowych, szczególnie dla pracowników o niskich i średnich dochodach oraz osób ze znacznym zadłużeniem studenckim. Ma również na celu zwiększenie liczby małych firm oferujących plany emerytalne swoim pracownikom.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. książki pt. „Amerykańskie emerytury, czyli jak zapewnić sobie dostatnią przyszłość”, poświęconej indywidualnym planom emerytalnym. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.compoczta@poradniksukces.com.

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2023-01-11

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.