PLUS

Baner

Głosowanie w wyborach

Głosowanie w wyborach

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w USA w sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

W USA głosowanie odbywa się wyłącznie w formie korespondencyjnej bez możliwości osobistego odbioru pakietu i bez możliwości osobistego oddania koperty zwrotnej konsulowi lub obwodowej komisji wyborczej. 

Dla obywateli polskich przebywających na terenie USA zostało utworzonych dziewięć obwodów głosowania:

 • Obwód głosowania nr 121, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Waszyngton, Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Avenue NW, Washington, D.C. 20008, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego
 • Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork I, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork II, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Obwód głosowania nr 125, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork III,  Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Obwód głosowania nr 126, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Los Angeles, Konsulat Generalny RP, 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, CA 90025, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Obwód głosowania nr 127, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Houston, Konsulat Generalny RP, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 • Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłączniekorespondencyjnego
 • Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłączniekorespondencyjnego;
 • Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłączniekorespondencyjnego.

Osoby uprawnione do głosowania:

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej poprzez stronę https://ewybory.msz.gov.pl.

Zgłoszeń można dokonywać też bezpośrednio do Ambasady lub danego Konsulatu.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku:

 1. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
 4. telefonicznie, nr tel.: 646 – 237 2145 w godzinach: 10.00 – 14.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
 5. faksem, nr faksu: +1 646 237 2116

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (w formacie amerykańskim: numer domu, ulica, numer apartamentu, miasto, stan, kod pocztowy); 
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Kategoria: Wiadomości > Polonijne

Data publikacji: 2020-06-10

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.