PLUS

Baner

O obowiązkach ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

O obowiązkach ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

W przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków, by zmniejszyć jej rozmiary, a także by zabezpieczyć przed szkodą mienie bezpośrednio zagrożone.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić nam w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przy tym koszty jeśli nasze działania były celowe, choć nieskuteczne. Jeśli jednak dopuścimy się rażącego niedbalstwa w wykonywaniu tego obowiązku, odszkodowanie nie będzie nam się należało.

Posiadając jakiegokolwiek rodzaju ubezpieczenie, należy zdawać sobie sprawę z tego, iż wynikają z niego nie tylko określone prawa, ale także i obowiązki. Katalog tych obowiązków szczegółowo opisany jest w każdej polisie w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku zaistnienia szkody osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem, a także poszkodowany, powinni przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.

Pamiętajmy, że jeżeli osoba ta, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełni powyższych obowiązków, a ma to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć odszkodowanie.

Jak wyglądają obowiązki ubezpieczonego w praktyce? Rozważmy przykładowo wypadek drogowy. Otóż, należy przede wszystkim przedsięwziąć wszelkie środki aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, starać się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć mienia osób poszkodowanych. Ubezpieczony powinien podjąć działania w celu zapobieżenia - w miarę możliwości - zwiększeniu się szkody. Jeśli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia policji o zaistniałym zdarzeniu.

Pamiętajmy, że ubezpieczony ma obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji o posiadanym ubezpieczeniu komunikacyjnym (nazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy, dane kierującego), a także niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Ubezpieczony ma obowiązek współpracować z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody, informując go o wszystkich niezbędnych szczegółach. Ważnym „elementem” wyżej wymienionej kolizji i wypadku są świadkowie – jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane. Podobnie, szkody rejestrujmy w formie zdjęć już na miejscu zdarzenia. W ubezpieczeniach majątkowych ubezpieczony zobowiązany jest też do dokonania wszystkich czynności niezbędnych w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą.

W Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy kompleksowe zabezpieczenie majątku od niemalże wszystkich ryzyk. Asystujemy w likwidacji szkód i informujemy o prawach i obowiązkach. Udzielamy porad i skupiamy się na indywidualnych potrzebach. Jeśli potrzebują Państwo korzystnej polisy, która zapewni odpowiednią ochronę zdrowia, życia, czy mienia zapraszamy do naszego biura. Współpracujemy z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od na terenie Nowego Jorku i New Jersey. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę, prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do naszego oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Marcin Luc

Kategoria: Porady > Ubezpieczenia

Data publikacji: 2020-03-24

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.