PLUS

Baner

Podatkowa ulga dla wracających do Polski

Podatkowa ulga dla wracających do Polski

Polski rząd stara się przyciągnąć Polaków mieszkających poza krajem. W 2022 roku wprowadzono nową ulgę podatkową specjalnie dla powracających z zagranicy do Polski na stałe.

Ulga przeznaczona jest dla osób, które mieszkały w innym kraju co najmniej 3 lata i miały tam rezydencję podatkową. Teraz te osoby przez cztery lata od powrotu nie muszą płacić w Polsce podatków dochodowych od przychodów uzyskanych z pracy. Warto o tym wiedzieć.

Na czym polega „ulga na powrót”

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.

Ulga może być stosowana przez cztery lata od początku roku albo od początku następnego roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi skorzystasz wtedy, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki:

  • Podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w wyniku przeniesienia się do Polski po 31 grudnia 2021 r.
  • Nie mieszkałeś na terytorium Polski w okresie: trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym wróciłeś do Polski oraz od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wróciłeś do Polski (tj. do dnia zmiany rezydencji podatkowej, jeżeli ta zmiana miała miejsce w trakcie roku podatkowego).
  • Masz obywatelstwo polskie albo Kartę Polaka; cudzoziemcy również mogą skorzystać z tej ulgi, jeżeli spełnią pewne warunki.
  • Masz certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania w innych krajach dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, np. certyfikat rezydencji podatkowej.
  • Nie korzystałeś poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosisz miejsce zamieszkania do Polski.

Jakie przychody kwalifikują się do ulgi

Ulga na powrót obejmuje przychody uzyskane z pracy, m.in. z tytułu: umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. - tzw. ulga IP Box oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Ulga dotyczy również zasiłku macierzyńskiego.

Uwaga: Ulga nie obejmuje emerytur, rent, zasiłków chorobowych, przychodów z umów o dzieło, czy z praw autorskich. Seniorzy, którzy wracają na emeryturę do Polski, niestety, ulgi nie mają i muszą płacić podatki od przychodów z całego świata, również od amerykańskich świadczeń Social Security. Tylko pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania polskiej emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85.5 tys. zł. Ale to jest inna ulga, zwana ulgą dla pracujących seniorów.

Jaka kwota zwolnienia

Ulga na powrót daje podatnikowi prawo do nieopodatkowania kwoty 85,528 zł w danym roku podatkowym.

Ważne! Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0, czyli ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, nie może przekroczyć rocznie kwoty 85,528 zł.

Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30,000 zł rocznie. W sumie, masz w Polsce aż 115,528 zł wolnych od podatku w roku podatkowym 2023.

Kiedy ulga może być stosowana

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, by uniknąć słania zaliczek podatkowych, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym.

Jeśli jesteś zobowiązany do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem zagranicznych przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia albo z przychodów z działalności gospodarczej, to samodzielnie stosujesz tę ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

Jakie działania należy podjąć

Skorzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu na zeznaniu podatkowym przychodów objętych ulgą. Jeżeli w Polsce uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, to aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć u niego stosowne oświadczenie.

Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia, więc możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru, zamieszczonego na końcu broszury pt. „Przewodnik dla Podatnika. Ulga na powrót”, którą możesz pobrać na sieci. Oświadczenie składasz na piśmie, a w nim informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi oraz wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Na koniec

Ulga na powrót dotyczy tylko przychodów z pracy w Polsce, a nie emerytur. Wrócisz do Polski, by tam cieszyć się złotą jesienią, to nie licz na jakiekolwiek przywileje.

Ulga na powrót może cię dotyczyć, gdybyś na przykład zechciał dorobić parę lat do polskiej emerytury ZUS. Wtedy pamiętaj, że jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. pracujesz w dwóch zakładach pracy i łączna kwota twoich przychodów przekroczy limit ulgi), masz obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Jeżeli masz przychody z innych źródeł, albo przekroczysz pułap zwolnienia, to po zakończeniu roku podatkowego rozliczysz się z Urzędem Skarbowym na formularzu PIT-0. 

Więcej przeczytasz we wspomnianej broszurze (https://powroty.gov.pl/wsparcie-po-powrocie), na której oparty został ten artykuł. 

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników m.in. „Emerytura polska i amerykańska”, „Powrót do Polski”, Emerytura reemigranta w Polsce

Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

Kategoria: Porady > Finanse

Data publikacji: 2023-09-29

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.