PLUS

Baner

Alimenty na dziecko w New Jersey

Alimenty na dziecko w New Jersey

Nowe prawo obowiązuje od 1-go lutego 2017 roku

Nowa ustawa stanu New Jersey dotycząca emancypacji dziecka wchodzi w życie dnia 1-go lutego 2017 roku. Prawo te wpływa na to kiedy i w jaki sposób można zakończyć obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Nowe prawo będzie zastosowane do wszystkich wyroków sądowych dotyczących alimentów na dziecko wydanych przed lub po zatwierdzeniu nowej ustawy.

To tej pory, obowiązek alimentacyjny wobec dziecka ciążył na rodzicach do momentu, w którym dziecko było w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie wygasał on automatycznie wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Długość trwania obowiązku alimentacyjnego zależało między innymi od tego, czy dziecko wkraczając w wiek dorosły zamierzało się kształcić i czy było zdrowe i w pełni sprawne.

Teraz ustawa ustanawia, że od dnia kiedy dziecko kończy 19 lat, nie będzie ono już kwalifikowało się na alimenty lub obowiązkowe ubezpiecznie medyczne opłacane przez rodzica. Nowe prawo pozwala jednak aby alimenty oraz obowiązkowe ubezpieczenie medyczne były dostępne dla dzieci/osób do 23 roku zycia w sytuacjach gdy dziecko nadal uczęszcza do szkoły średniej lub zawodowej, studiuje na pełny etat, jest niepełnosprawne, jeżeli rodzice zawarli i podpisali umowę dobrowolnie przedłużającą opłaty na dziecko; lub, jeśli dalsze wsparcie finansowe zostało przyznane i zatwierdzone przez sąd.

Poprzez zapewnienie większej pewności odnośnie tego kiedy alimenty na dziecko będą wygasać, prawo jest teraz bardziej przychylne dla osób płacących. Ustawa zmienia również podejście do założenia, że alimenty na dziecko powinny kończyć się dokładnie wtedy gdy dziecko ukończy 18 rok życia.

Wygaśnięcie alimentów na dziecko

Nowa ustawa przewiduje, że o ile nie zaznaczono inaczej w wyroku sądowym, obowiązek płacenia alimentów na dziecko wygasa w dniu kiedy dziecko staje się osobą dorosłą (zostaje emancypowane) czyli kiedy samo wkracza w związek małżeński lub wchodzi do służby wojskowej. Oczywiście obowiązek alimentacyjny kończy się równiż gdy dziecko zmarło.

Obowiązek alimentacyjny powinien zakończyć się również w wieku 19 lat chyba, że:

- inny wiek został ustalony w wyroku sądowym (wiek ten nie powinien przekraczać 23 lat);

- został złożony pisemny wniosek proszący o kontynuację alimentów do sądu przez rodzica sprawującego opiekę rodzicielską, przed dniem kiedy dziecko ukończyło 19 lat; lub

- dziecko podlegające alimentom znajduje się poza domem, pod opieką Wydziału Ochrony Dzieci i (Division of Child Protection and Permanency in the Department of Children and Families).

W przypadku gdy rodzic sprawujący opiekę rodzicielską otrzyma zawiadomienie o proponowanym zakończeniu alimentów w dniu gdy dziecko ukończy 19 lat, ma on/ona prawo odpowiedzieć na to zawiadomienie poprzez złożenie pisemnego wniosku z załączoną odpowiednią dokumentacją o przedłużenie alimentów, oraz przewidywanym przyszłym terminem kiedy alimenty mają wygasnąć, w celu kontynuacji otrzymywania alimentów na dziecko po tym kiedy ukończy ono 19 lat.

Czynniki wpływające na to czy dziecko kwalifikuje się na alimenty po ukończeniu lat 19 to:

- dziecko uczęszcza do szkoły średniej lub innej szkoły na tym samym poziomie np. (vocational school/szkoła zawodowa);

- dziecko studiuje w szkole wyższej na pełny etat; lub

- dziecko jest fizycznie lub umysłowo niepełnosprawne, i diagnoza wydana przed ukończeniem 19 roku życia zatwierdza iż dziecko wymaga stałej opieki .

Rodzic sprawujący opiekę rodzicielską może również złożyć wniosek do sądu w celu przedłużenia obowiązkowych alimentów po 19-tych urodzinach dziecka ze względu na inne wyjątkowe okoliczności.

Jeżeli sąd nakazuje kontynuację alimentów po dniu, gdy dziecko osiągnie 19 rok życia, wyrok sądowy musi zawierać  „określoną przewidywaną datę zakończenia obowiązku alimentacyjnego na dziecko." Jeżeli rodzic płacący nie zgadza się z decyzją sądu, aby kontynuować alimenty, może on/ona złożyć wniosek proszący o zwolnienie go/ją od tego obowiązku.

Jeżeli wyrok uwzględnia również młodsze dzieci poza dzieckiem 19-letnim (lub starszym), rodzice mogą złożyć wniosek do sądu, w celu rekalkulacji alimentów.

Zawiadomienia odnośnie wygaśnięcia alimentów na dziecko

Sprawy dotyczące alimentów na dziecko administrowane przez Wydział Kuratorski (Probation Divison) będą wymagać pisemnego powiadomienia dla obojga rodziców odnośnie proponowanego zakończenia alimentów. Każde z zawiadomień powinno zawierać informacje oraz formularz zgłoszenia, aby ułatwić kontynuację alimentów po dacie, kiedy dziecko ukończy 19 lat.

Wiek 23 lat

Nowa ustawa przewiduje, że „obowiązek alimentacyjny wygasa z mocy prawa, gdy dziecko osiągnie 23 rok życia". Jednak dziecko lub rodzic utrzymujący to dziecko, może nadal starać się o wsparcie finansowe lub zwrot pieniężny od drugiego rodzica, o ile nie jest to egzekwowane lub płatne jako obowiązek alimentacyjny na dziecko.

Wszelkie zobowiązania nakazane przez sąd odnośnie zapłaty lub zapewnienia opieki medycznej również skończą się w dniu gdy alimenty na dziecko wygasną. Jednak rodzic sprawujący opiekę rodzicielską może złożyć wniosek do sądu w celu przedłużenia opieki medycznej do dnia kiedy dziecko ukończy 23 lata. Jeśli nie jest to nakazane przez sąd, zgodnie z prawem federalnym którykolwiek z rodziców może też dobrowolnie zapewnić opiekę medyczną dla swojego dziecka poprzez swojego pracodawcę aż do dnia kiedy dziecko ukończy 26 lat.

Alimenty na dwoje lub więcej dzieci

Nowa ustawa określa, że w przypadku gdy istnieje nieprzydzielony wyrok alimentacyjny (taki, który nie określa wysokości alimentów dla każdego dziecka osobno) dla dwóch lub więcej dzieci, a obowiązek alimentacyjny za jedno z dzieci kończy się, istniejące zobowiązanie płacenia alimentów będzie kontynuowane. Jeśli rodzic posiada nieprzydzielony wyrok na pozostałe dziecko (dzieci) po wygaśnięciu zobowiązania alimentacyjnego, rodzic ten jest nadal odpowiedzialny za zapłacenie łącznej kwoty alimentacyjnej wraz z zaległościami (jeśli takie istnieją), chyba że sąd ustali i nakaże płatność w innej wysokości. Jeżeli rodzic posiada przydzielony wyrok alimentacyjny odnośnie pozostałego dziecka (dzieci) po wygaśnięciu zobowiązania alimentacyjnego, wyrok alimentacyjny zostanie automatycznie dostosowany do odliczenia kwoty alimentów, które wygasły.

Jeśli jednak alimenty zostały przydzielone - zamiast nieprzydzielone – i opłaty alimentacyjne na jedno z dzieci kończą się, wysokość alimentów na dziecko (dzieci) kwalifikujące się na alimenty zostaną dostosowane w celu uwzględnienia tylko ilości przeznaczonej na pozostałe dziecko (dzieci). W celu uniknięcia straty czasu i kosztów związanych z postępowaniem sądowym, strony mogą zawsze rozwiązać kwestię alimentów między sobą, zamiast czekać, aby zobaczyć jak sąd obliczy kwotę pozostającą do opłacania.

Zaległości istniejące w czasie wygaśnięcia alimentów na dziecko

Jeśli w czasie wygaśnięcia alimentów na dziecko, rodzic mający obowiązek płacenia alimentów zalega z wpłatami, on/ona jest nadal zobowiązany(a) uregulować wszelkie zaległości, a wyrok alimentacyjny będzie ważny to dnia uregulowania długu.

Mimo, że dalszy obowiązek płacenia alimentów na dziecko wygaśnie i rodzic nie będzie więcej zobowiązany łożyć na dziecko, sprawa dotycząca alimentów będzie otwarta do czasu gdy wszystkie zaległe płatności zostaną uregulowane. Rodzic nie sprawiający opieki rodzicielskiej nad dzieckiem jest nadal odpowiedzialny za nieuregulowaną część alimentów, która została ustalona przez sąd w wyroku alimentacyjnym.

Np: Rodzic nie sprawiający opieki rodzicielskiej nad dzieckiem płaci alimenty na jedno dziecko w wysokości $75 tygodniowo oraz $25 za zaległości (arrears). Po otrzymaniu "Zawiadomienia o Zakończeniu Alimentów na Dziecko " ("Notice of Child Support Obligation Termination" ) na to dziecko, opłaty za zaległości z płatnościami nadal są wiążące . Rodzic winny jest teraz $100 tygodniowo za zaległości dopóty dopóki nie zostaną one spłacone w całości, (chyba, że kwota ta zostanie zmodyfikowana przez sąd).

Wpływ na sprawy międzyrządowe

Nowa ustawa nie stosuje się do spraw alimentacyjnych zawartych w wyrokach ustanowionych przez inne jurysdykcje, zarejestrowanych w New Jersey do modyfikacji lub wyegzekwowania poprzez akt zwany "Uniform Interstate Family Support Act" (UIFSA), lub inną zasadniczo podobną ustawę. Obowiązkiem UIFSA jest zapewnienie, aby alimenty zakończyły się zgodnie z prawem stanu, w którym wyrok został wydany, w tym nie upoważniając żadnego stanu do wprowadzenia zmian w danym wyroku. Nowa ustawa odnosi się więc tylko i wyłącznie do wyroków alimentacyjnych na dzieci wydanych przez sądy w stanie New Jersey.

Alimenty podczas gdy dziecko jest na studiach

Prawo wyraźnie oznajmia, że nie wymaga ani nie zwalnia ono rodziców od "wsparcia finansowego lub pokrycia innych kosztów, podczas gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej na pełny etat."

Inne ważne/istotne punkty

Każda ze stron może nadal dążyć do zakończenia obowiązku alimentacyjnego z innego powodu niż zawarte w nowej ustawie. Co najważniejsze, ustawa potwierdza również, że nie "zabrania ona stronom uzgodnienia konkretnej daty (nieprzekraczjącej 23-go roku życia), w której alimenty lub jakiekolwiek inne ustalenia finansowych odnośnie dziecka, które nie zostały zatwierdzone przez sąd jako alimenty, wygasną."

Jeśli płacą lub otrzymują Państwo alimenty na dziecko, a dziecko jest już w wieku od 19 do 23 roku życia,  zalecane jest upewnienie się, że Program Alimentacyjny (Child Support Program) posiada Państwa aktualny adres kontaktowy, tak aby wszelka korespondencja odnośnie zakończenia alimentów na dziecko została wysyłana na poprawny adres.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł dostarczył Państwu nowych informacji.  Przypominam jednak, że powyżej udostępnione informacje nie stanowią, ani nie zastępują porady prawnej. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Artykuł nie zastąpi rozmowy z adwokatem, bo udostępnione informacje są bardzo ogólne, a prawo jest niezmiernie wrażliwe na fakty oraz okoliczności. Aby otrzymać szczególną indiwidulaną analizę swojej sytuacji prawnej, należy skonsultować się z prawnikiem. 

Natalia Teper
www.teperlaw.com
609-737-3030

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2017-02-15

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.