PLUS

Baner

Ruszyła kolejna loteria

Ruszyła kolejna loteria

Rejestracja do tej edycji loterii wizowej rozpoczęła się 4 października 2016 roku i potrwa do 7 listopada 2016.

W 1990 roku w ramach reform prawa imigracyjnego uchwalono program Diversity Visa znany na całym świecie, jako "zielona karta". Do programu DV (organizowanego co roku) mogą zgłaszać się uczestnicy w sześciu regionów świata (Afryki, Azji, Europy, Ameryki Północnej, Oceanii, Ameryki Południowej, Środkowej i Wysp Karaibskich), przy czym żaden kraj nie może otrzymać więcej niż siedem procent ogółu dostępnych wiz w ramach DV. Następnie komputer losuje 50 tys. osób, które mają szansę na "zieloną kartę".

W loterii wyklucza się kraje z wysokim współczynnikiem imigracji, czyli te, z których do USA przybyło ponad 50 tys. imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających daną loterię. Polska wypadła z gry na sześć lat (od 2007 do 2012 roku). Polacy znowu mogą mogą brać udział w loterii począwszy od 2013 roku.

Aby wziąć udział w loterii DV, każda uczestnicząca osoba musi spełnić poniższe wymagane warunki stawiane przez rząd Stanów Zjednoczonych:

  1. Uczestnik ubiegający się o wizę musi pochodzić z państwa mającego prawo uczestniczyć w loterii. W większości przypadków oznacza to państwo, w którym urodziła się osoba ubiegająca się o wizę. Istnieją dwa inne przypadki kwalifikujące do udziału w loterii:

-  Pierwszy, jeśli ktoś urodził się w kraju wykluczonym z udziału w loterii, lecz współmałżonek jest urodzony w kraju mająym prawo uczestniczenia, moża uznać za własny kraj urodzenia małżonka pod warunkiem, że mąż i żona są wymienieni na zgłoszeniu loteryjnym, oboje otrzymają wizy i wjadą razem do Stanów Zjednoczonych.

-  Drugi, jeśli ktoś urodził się w państwie wykluczonym z udziału w loterii, ale  żadne z  rodziców nie urodziło się ani nie mieszkało tam na stałe w chwili Twojego urodzenia to można przyjąć za własny kraj urodzenia jednego z rodziców, pod warunkiem, że jest to kraj uczestniczący w programie loterii DV.

  1. Uczestnik ubiegający się o wizę musi spełniać wymagania programu DV pod względem wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych zgodnie z jedną z podanych opcji:

-  musi posiadać co najmniej pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie formalnego dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej);

lub

- dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Do ustalenia, czy doświadczenie zawodowe kwalifikuje do otrzymania wizy stosowana będzie baza danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych (witryna po angielsku: www.onetcenter.org). Jakie stanowiska zaliczają się do wykwalifikowanych trzeba sprawdzić w Słowniku Zawodów Departamentu Pracy (Labor Department Dictionary of Occupational Titles).

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2018 muszą być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę www.dvlottery.state.gov  między wtorkiem, 4 października 2016 r., godz. 12:00 w południe czasu wschodnioamerykańskiego (EST), a poniedziałkiem, 7 listopada 2016 r., godz. 12:00 w południe czasu wschodnioamerykańskiego (EST).

Odradzamy wysyłania zgłoszenia w ostatnim tygodniu okresu rejestracyjnego. Zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu tej strony internetowej. Zgłoszenia spóźnione lub przesłane w formie pisemnej nie będą przyjęte. Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika/lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika.

Procedura nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenie musi być wypełnione w języku angielskim tylko podczas loterii wizowej i zalecamy nie używać polskiej czcionki. Nie można wypełniać formularza używając polskich liter z "ogonkami" takich jak: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź . Litery te należy zastąpić odpowiednikami alfabetycznymi "bez ogonków" takimi jak: a, c, e, l, n, o, s, z, z.

W zgłoszeniu muszą być wymienione imiona, miejscowość/miasto i daty urodzenia żony/męża oraz wszystkich dzieci biologicznych. Należy także wpisać wszystkie dzieci w stanie wolnym: adoptowane przez osobę wysyłającą zgłoszenie oraz pasierbowie, którzy nie ukończyli 21 lat w dniu wysłania zgłoszenia, nawet, jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało prawnie rozwiązane i nawet, jeśli mąż/żona lub dziecko nie mieszkają obecnie z osoba składającą zgłoszenie i nie będą emigrować. Dzieci w stanie wolnym, które ukończyły 21 lat nie kwalifikują się do ubiegania o wizę DV, jakkolwiek w pewnych ściśle określonych sytuacjach prawo amerykańskie chroni dzieci przed utratą możliwości ubiegania się o wizę spowodowaną osiągnięciem wieku 21 lat. Jeśli zgłoszenie DV zostało wysłane zanim dziecko w stanie wolnym ukończyło 21 lat, ale ukończy je przed wydaniem wizy, dziecko może podlegać przepisom Aktu o Ochronie Statusu Dziecka i być (dla celów procedury wizowej) traktowanym jakby nie ukończyło jeszcze 21 lat.

Należy załączyć wszystkie wymagane fotografie. Zgłoszenie będzie odrzucone, jeśi uczestnik loterii nie załączy wszystkich w wymaganym formacie fotografii. Do zgłszenia E-DV muszą być załączone elektronicznie ostatnio wykonane fotografie:

-  Uczestnika loterii

-  Współmałżonka

-  Każego dziecka w stanie wolnym, które nie ukończyło 21 lat, gdy wysłane było zgłoszenie, w tym wszystkich dzieci biologicznych, adoptowanych oraz pasierbów nawet, jeśli dziecko nie mieszka już z uczestnikiem loterii lub uczestnik loterii nie planuje wyjazdu dziecka w ramach programu loterii DV.

Należy podać adres e-mailowy, do którego uczestnik ma bezpośredni dostęp. Oficjalna wiadomość o wylosowaniu nie będzie wysłana na ten adres. Jeśli jednak zgłoszenie będzie wylosowane i uczestnik odpowie na powiadomienie o wylosowaniu poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika, Department Stanu wyśle na adres e-mailowy powiadomienie, że szczegółowe informacje dotyczące rozmowy z konsulem są dostępne poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika.

Po pomyślnym zarejestrowaniu zgłoszenia na ekranie pojawi się potwierdzenie zawierające imię, nazwisko uczestnika oraz unikalny numer potwierdzenia (tzw. confirmation number). Uczestnik musi wydrukować i zachować to potwierdzenie, ponieważ numer potwierdzenia trzeba będzie wpisać w celu sprawdzenia statusu wypełnionego zgłoszenia.  Jeśli uczestnik loterii zgubi numer potwierdzenia, nie będzie mógł sprawdzić statusu swojego zgłoszenia loteryjnego.

Losowanie uczestników i procedura sprawdzania wyników

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV, będą musiały odwiedzić stronę E-DV Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check), aby sprawdzić, czy zostały wylosowane, posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV.

Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dostępny miedzy 2 maja, 2017 roku a 30 września 2018 roku, na stronie www.dvlottery.state.gov. Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych.

Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób wylosowanych jedynym sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV. Tylko ta strona bedzie oferować darmowe formularze. Sprawdzać należy kilka razy aż do 30 września 2018 roku.  Wszyscy, którzy będą mieli szczęście i wygrają w loterii DV muszą uważnie przeczytać opublikowane instrukcje i odpowiedzieć w odpowiednim terminie.

Tylko wylosowani uczestnicy otrzymają dalsze instrukcje dotyczące podania o wizę DV. Osoby, które nie zostały wylosowane mogą potwierdzić swój status „niewylosowania” na oficjalnej stronie programu DV używając numeru potwierdzenia, ale nie otrzymają żadnych dodatkowych instrukcji.

Amerykańskie Ambasady i Konsulaty nie mają dostępu do systemu Sprawdzenie Statusu Uczestnika, a Departament Stanu nie ma możliwości udostępnienia listy osób wylosowanych, aby umożliwić tym osobom kontynuację procesu wizowego.

Opłaty za wypełnianie zgłoszeń do loterii:

Elektroniczne zgłoszenie na linii w dorocznym programie DV jest bezpłatne. Rząd Stanów Zjednoczonych nie zatrudnia konsultantów z zewnątrz i nie korzysta z usług firm prywatnych do prowadzenia programu DV. Jakiekolwiek firmy pośredniczące lub inne oferujące pomoc w przygotowaniu zgłoszeń DV czynią to bez upoważnienia i bez zgody rządu Stanów Zjednoczonych.

Uczestnik loterii może samodzielnie przygotować i przesłać swoje zgłoszenie na linii lub ktoś inny może to uczynić w jego imieniu. Korzystanie z jakichkolwiek pośredników zewnętrznych lub pomocy przy przygotowywaniu zgłoszenia DV jest wyłączną decyzją osoby wysyłającej zgłoszenie. Usługi takie sa odpłatne.

Kategoria: Wiadomości > USA

Data publikacji: 2016-10-04

Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.